SÅDAN KAN DU FOREBYGGE SEKSUELLE OVERGREB OG VOLDTÆGT

 

Seksuelle overgreb og voldtægter er en meget alvorlig forbrydelse, men også et meget følsomt samtaleemne at tage op over for sit barn eller en ven. Det kan både være svært at tale om, hvis du har mistanke om, at andre er blevet udsat for seksuelle overgreb, eller hvis du selv er blevet det. Det bliver yderligere kompliceret af, at der er mange, der kan være i tvivl om hændelsen overhovedet var et seksuelt overgreb eller en voldtægt. Hvis overgrebene er begået over en årrække eller overgrebet fx skete i en meget tidlig alder, oplever nogle ofre det heller ikke nødvendigvis som, at de er blevet udsat for et seksuelt overgreb eller voldtægt, selvom de faktisk er blevet det.

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan seksuelle overgreb kan foregå og hvordan de kan forebygges og undgås bedst muligt. Vi har valgt at have primært fokus på sexkrænkelser, overgreb og voldtægt i forhold til børn og unge under 18 år, ligesom vi har særligt fokus på den digitale verdens gråzoner, når det kommer til seksuelle overgreb og forbrydelser.

HVAD ER ET SEKSUELT OVERGREB?

Når det handler om seksuelle overgreb på børn og unge, vil der ofte være fokus på de overgreb, der er strafbare ifølge dansk lovgivning. Det er:

 • At have sex med et barn under 15 år (også kaldet den seksuelle lavalder)

 • At have sex med en ung under 18 år, som man er i familie med, er pleje- eller adoptivforældre for, er lærer eller træner for, og lignende

 • Prostitution af unge under 18 år

 • Brug af pornomodeller under 18 år

 • Blufærdighedskrænkelse af børn og unge under 18 år. Det kan være at sige noget seksuelt ladet, at beføle dem, eller at blotte sig overfor dem

 • Voldtægt af børn og unge under 18 år

Kilde: Folderen “Når voksne krænker” af Red Barnet, https://redbarnet.dk/media/1162/naar-voksne-kraenker.pdf

Der kan i denne forbindelse også være tale om psykologiske overgreb. Det er overgreb, der ikke per definition vil være strafbare efter lovens paragraffer, men som stadig kan have store psykologiske konsekvenser for offeret. Hvis en 15-årig bliver lokket til at have sex med en, der er ældre, vil det ikke være et strafbart overgreb, hvis der ikke er tale om voldtægt, men det kan være et psykologisk overgreb, fordi drengen eller pigen føler sig overtalt til det – uanset om den ubehagelige fornemmelse af overgreb opstår i situationen eller først lang tid efter.

Definition på, hvornår noget er et seksuelt overgreb

De førnævnte lovbestemmelser kredser om voldtægt og mere fysiske former for seksuelle misbrugssituationer. Men hvornår er noget et overgreb og hvad betegner ordet “seksuelt overgreb”?


Overgreb kan også kaldes magtmisbrug, fordi en voksen eller en person, der er ældre end offeret, misbruger sin magt til at bestemme over den anden. Man siger også at relationen ikke er ligeværdig, fordi den ene part udnytter sin position til at få den anden til at gøre noget for sig. Den magtfulde persons position kan komme af alder, fysik, hierakiske position (fx være en lærer, træner, arbejdsgiver eller lignende), køn såvel som særlig viden, der kan bruges til afpresning af offeret.


I forhold til seksuelle overgreb begået af en voksen mod et barn eller en ung under 18 år, kan rammen for seksuelle overgreb defineres således:


 • En voksen har udnyttet barnets tillid og afhængighed

 • Barnets integritet og selvforståelse er blevet skadet af handlingen

 • Den seksuelle handling er baseret på den voksnes behov og på dennes betingelser

 • Handlingen kan dømmes efter den nævnte lovgivning om voldtægt, seksuelt misbrug, blufærdighedskrænkelse osv.

Kilde: Socialstyrelsens definition af seksuelle overgreb: https://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-overgreb/definition

Ikke alle disse punkter skal opfyldes, for at der er tale om et seksuelt overgreb. De skal i stedet tjene til at gøre det mere klart, hvornår noget kan klassificeres som et seksuelt overgreb og magtmisbrug af sexkrænkende karakter.

Sexkrænkelser og seksuelle overgreb på nettet

Seksuelle overgreb foregår i dag også ofte via nettet, bl.a. via online dating og dating apps, hvor der slet ikke er fysisk kontakt mellem krænkeren og offeret. Sexkrænkelser og seksuelle overgreb på nettet kan både ske mellem unge, der er jævnaldrende under 18 år, eller mellem en voksen (over 18 år) og en person under den seksuelle lavalder (under 15 år) såvel som mellem en person under 18 år og en voksen.

Sexkrænkelser på nettet kan fx begynde med, at du skriver med en, der beder dig om at tage nøgenbilleder eller billeder, hvor du gør seksuelle ting. Herefter består overgrebet i, at personen truer med at dele billederne på nettet eller rent faktisk deler dem. Er du under 18 år, kan den person, der deler billeder af dig, hvor du er nøgen eller i en anden seksuel situation, derfor tiltales efter lovparagraffen om at distribuere (dvs. at dele) børneporno.

HVORNÅR SKAL JEG FORTÆLLE OM ET SEKSUELT OVERGREB?

Du skal altid fortælle det til andre, hvis du har været udsat for noget, der kan betegnes som et seksuelt overgreb eller en sexkrænkelse online. Det gælder også, hvis der ikke er tale om et direkte strafbart overgreb ved en hændelse, men du alligevel mærker et ubehag og føler dig i afmagt over en situation, hvor dine grænser er blevet overskredet. Hvis du er i tvivl om der er tale om et overgreb, strafbart såvel som ikke-strafbart, hjælper det altid, at du taler med nogen, som du stoler på, om det.

 • Hvem skal jeg fortælle det til? Det kan være enormt svært at tale med sine forældre eller søskende og selv sine bedste venner om en situation, hvor man er blevet seksuelt krænket eller har oplevet et seksuelt overgreb. Overvej derfor at fortælle det til en lærer eller en sportstræner, som du stoler på. Det kan også være en være en af dine venners forældre, som du har et godt forhold til, eller fx en fætter eller kusine.

 • Jeg ved ikke, hvem jeg kan fortælle om overgrebet til. Du kan ringe og chatte anonymt med professionelle rådgivere på bl.a. Livslinien.dk, gå ind på Center for Voldtægtsofres side http://erduitvivl.dk/ eller Børnetelefonen.dk.

 • Hvordan starter jeg samtalen, hvor jeg skal fortælle om det, der er sket? Det kan være en stor overvindelse at begynde en samtale om seksuelle overgreb, fordi man ikke ved, hvordan den andens reaktion bliver eller hvilket tidspunkt, der vil være bedst. En stor hjælp er at sende en besked til personen om, at man gerne vil fortælle noget alvorligt, som skal blive mellem jer to. Du kan også skrive det samme på en papirseddel, som du giver personen, hvis du ikke har mulighed for at sende en sms. På den måde vil den anden kunne hjælpe dig til at finde et trygt og privat sted, hvor I kan snakke og den anden vil hjælpe dig med at tage den svære samtale og lytte til dig.

Længere nede på siden kan du læse mere om, hvem du skal kontakte, hvis du er blevet voldtaget eller har været udsat for et overgreb.

Hvorfor er det så svært at tale om seksuelle overgreb og voldtægt?

Personer, der begår seksuelle overgreb mod børn og unge, er ofte gode til at få deres ofre til at tro, at det var deres egen skyld, og at de gerne selv ville eller selv lagde op til overgrebet. Derfor er begrebet om samtykke til sex og andre seksuelle situationer en vigtig diskussion i dag. Selvom du måske ikke sagde fra i situationen eller ikke tænkte, at der var tale om et overgreb i øjeblikket, er det et klart tegn på, at du har fået overskredet dine grænser, hvis du oplever ubehag og afmagt i tiden efter.

Samtykke til sex betyder grundlæggende, at hvis du siger nej eller på anden måde signalerer, at du ikke bryder dig om situationen, skal den anden person acceptere dette og afbryde handlingen, uanset om I allerede har samleje eller er i færd med en anden form for seksuel handling. Også selvom man tidligere havde lyst til at være sammen, kan det ændre sig undervejs, og samtykke kan derfor defineres som en lydhørhed over for den andens ønsker. Der er dog mange gråzoner, når det kommer til sex og menneskers generelle sociale samvær, og derfor er det i nogle tilfælde svært at komme med et klart svar på om en situation overskred éns grænser, hvem der har ansvaret for at episoden blev grænseoverskridende, om man kunne sige fra eller om man overhørte sine egne lyster og ønsker for at gøre den anden glad.

Det kan være, at du skammer dig meget over episoden, og derfor har svært ved at tale om den. Husk at du altid kan ringe anonymt til bl.a. Børnetelefonen.dk og få luft for din tvivl, tanker og bekymringer.

Grooming og skam

En anden faktor, der er med til at gøre det svært at tale om seksuelle overgreb og at afgøre om noget er et seksuelt overgreb, er det, der kaldes for ”grooming”. Det er en måde, hvor den person, der begår overgrebet, skaber et stærkt venskabs/kærlighedsforhold til et barn eller en ung person, for derefter at kunne manipulere den anden til seksuelle handlinger. Derefter bilder krænkeren barnet eller den unge ind, at vedkommende gav samtykke til handlingen og gerne selv ville have sex, have taget nøgenbilleder eller at ofret på anden måde selv har deltaget aktivt i overgrebet.

Overgreb med grooming kan ske mellem venner, mellem et barn/en ung og en voksen/et familiemedlem såvel som mellem to, der kun har mødt hinanden gennem netdating og dating apps. Som eksempel kan sexkrænkelser over nettet, hvor krænkeren bruger grooming, have med videosex, nøgenfotos, hævnporno og forskellige former for afpresning at gøre.

Ofre for seksuelle overgreb, hvor grooming indgår, har ofte mange modstridende følelser i forhold til krænkeren, ligesom skam og skyldfølelser ofte gør at man ikke fortæller nogen om hændelserne. Læs mere i afsnittet “Hvad er grooming?” længere nede i artiklen.

FAKTA OM VOLDTÆGTER OG SEKSUELLE OVERGREB

For både voldtægter og seksuelle overgreb gælder, at det er meget svært at sige, hvor mange, der bliver udsat for forbrydelser og krænkelser hvert år. Der findes tal for, hvor mange der politianmelder det, og hvor mange der henvender sig til hospitalet. Men der er også rigtigt mange, der hverken kontakter politi, hospital eller nævner det for nogen. Det gør, at det kun er muligt at komme med et forsigtigt gæt på, hvor mange voldtægter og overgreb, der finder sted i Danmark.

Følgende tal og statistikker over voldtægter giver dog et billede af situationen i Danmark 2017-18:

 • Ca. 5.400 kvinder udsættes årligt for tvangssamleje eller forsøg på voldtægt. Ved mere end 45 procent af overgrebene fuldbyrdes (dvs. gerningsmanden opnår udløsning). 66 procent af disse tvangssamlejer eller voldtægtsforsøg sker derhjemme.

 • 2018: 1079 voldtægter eller voldtægtsforsøg anmeldtes hos politiet. I 2017 blev 86 personer dømt skyldige i voldtægt eller forsøg på voldtægt.

 • Over 5 procent af befolkningen i Danmark, uanset om det er mænd eller kvinder, svarer i en undersøgelse, at de engang har oplevet at blive tvunget til sex. Hertil kommer at fire procent, mænd såvel som kvinder har oplevet at blive udsat for forsøg på tvungen sex.

 • Omtrent 84 procent af voldtægtsofre og ofre for forsøg på voldtægt er kvinder. Ca. 16 procent er mænd.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd: https://www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt/fakta-om-voldtaegt/

Tendensen i statistikken peger dermed stærkt på, at det kun er cirka en fjerdedel af alle voldtægter eller forsøg på voldtægt, der anmeldes. Når det kommer til seksuelle overgreb, der ikke indebærer tvangssamleje og andre former for voldelige sexkrænkelser, er der derfor god grund til at tro, at det forekommer hyppigere og at det sjældnere anmeldes. Mange seksuelle overgreb, der ikke er voldtægt, ville dog ofte kunne dømmes efter tidligere nævnte lovparagraffer.

Hvilken relation er der mellem voldtægtsoffer og gerningsmand?

Når man taler om voldtægt, tænker man automatisk ofte på de scener fra film, hvor en kvinde går alene på en mørk gade, flygter fra en fremmed mand, men til sidst bliver fanget, truet med et våben og voldtaget. Det er bestemt også et scenarie, der hører til i virkelighedens verden, men faktisk begås op mod 2 / 3 af alle voldtægter af en person, som ofret allerede kender. Dette er en indlysende grund til, at man som offer for voldtægt/voldtægtsforsøg og andre seksuelle overgreb ofte ikke ender med at anmelde forbrydelsen, eller holder det hemmeligt.

Ifølge tal fra Det Kriminalpræventive Råd fordeler relationen mellem voldtægtsoffer og gerningsmand sig således: Ved 38% af voldtægtsanmeldelserne er gerningspersonen en partner/tidligere partner, ved 30% en ukendt person, ved 11% en ven/en person fra omgangskredsen, ved 10% har offeret kendt personen i mere end 24 timer, ved 1% er det et familiemedlem, ved 2% har offeret fx første date med personen via nettet eller mødes tilfældigt i byen, mens det ved 7% af tilfældene er andre typer af relationer.

HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE SEKSUELLE OVERGREB?

Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at det aldrig er din skyld, hvis du bliver udsat for et seksuelt overgreb. Men der er nogle ting, du kan gøre, så du mindsker risikoen for, at det sker. Det er:

 • Tænk over, hvem du skriver med på nettet

 • Sæt grænser og sig fra

 • Tal om det

 • Lad være med at mødes alene med folk, du ikke kender

 • Lad være med at give personlige oplysninger

 • Gem de ubehagelige samtaler som bevis

TÆNK OVER, HVEM DU SKRIVER MED PÅ NETTET

Gratis dating og Tinder dating er populært blandt unge, også de der er under 18 år. Det er altid en god ide, at du tænker over, hvem du skriver med på nettet og at du ved hvordan du skal beskytte dig mod sexkrænkelser. Det kan være at den, du chatter med, ikke er den, som de siger og at de fx bruger et falskt navn og billede samt lyver om deres alder og andre personlige informationer. Dette kendes blandt andet under begrebet “cat fishing”.


 • Sørg for at videochatte og/eller ringe sammen med personen, efter at I har skrevet sammen et stykke tid – det er også med til at gøre jeres venskab eller online-forhold mere tæt.

 • Vær mistænksom, hvis personen afviser at vise billeder af sig selv og siger nej igen og igen til at ringe/videochatte. Tjek også at personens Facebook-profil, Instagramkonto osv ikke er påfaldende tom for oplysninger, billeder og andre “normale” dele af et online liv.

 • Online dating bør ikke kun handle om at tale om sex eller at sende hinanden billeder – det handler også om at lære hinanden at kende som mennesker. Der kan være god grund til at bekymre sig om den drejning, jeres netdating har taget, hvis personen i den anden ende spørger påfaldende meget om du ikke vil sende nøgenfotos og seksuelle videoer af dig selv.

SÆT GRÆNSER OG SIG FRA

Lige meget om det er en relation på nettet, fra dating apps eller en person, du omgås med i den virkelige verden, er det vigtigt, at du siger fra og sætter grænser. Det kan for eksempel være, hvis vedkommende begynder at tale om sex, og at du ikke har det godt med det. Hvis vedkommende fortsætter efter, at du har sagt nej eller går videre og begynder at røre ved dig eller kysse dig, uden at du har lyst, skal du lytte til din mavefornemmelse og sige klart nej – og skynde dig væk derfra.

Husk på, at det både er voksne og andre børn og unge, der kan begå overgreb. Hvis en på din egen alder overskrider dine grænser, er det altså også vigtigt, at du siger fra. Det kan i visse situationer føles akavet, pinligt eller sårende at sige nej til en ven, ligesom det kan føles skæbnesvangert at afvise den andens tilnærmelser på første date, hvis man godt kan lide personen.

Men omvendt kan det også en meget ubehagelig situation at være den, der overskrider en andens grænser, uden at man ved det! Så sig fra og sæt grænser, for både din egen skyld og den andens.

TAL MED ANDRE OM DET, DER ER SKET

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller krænkelse enten via sociale medier, online dating eller i virkeligheden, skal du altid tale med andre om det. Det er en god måde til at finde ud af, hvad der egentlig er sket, for man kan være meget i tvivl og skamme sig over at være havnet i den ubehagelige situation.

Du kan også være forvirret, fordi du føler at en situation var tæt på at blive alvorlig og at noget kunne have udviklet sig til et overgreb, men heldigvis ikke gjorde det. I sådan en situation er det også vigtigt at tale med én, du stoler på, så du kan få et overblik over hændelsen og finde ud af, hvordan du kan undgå, at der sker noget lignende igen.

Det er et meget personligt og sårbart emne at skulle fortælle andre en ubehagelig hemmelighed. Føler du dig utryg ved at skulle tale med dine venner, fordi du ikke er helt sikker på, hvordan de vil reagere, om de vil tage dig alvorligt eller om de vil sige det videre, er det bedst at du i første omgang starter med kun at fortælle det til en enkelt person, som du virkelig stoler på. Det kan være dine forældre, dine ældre søskende eller en voksen, du stoler på – fx en lærer, træner eller en af dine venners forældre.

Ring til Børnetelefonen, Sexlinien for Unge eller Center for Voldtægtsofre, hvis du har brug for et trygt og anonymt sted, hvor du kan fortælle om din oplevelse og få professionel hjælp til, hvad du kan gøre.

Du bør altid anmelde voldtægt, voldtægtsforsøg, andre fysiske seksuelle krænkelser samt deling af nøgenbilleder mod din vilje. Ring til Politiet på telefonnummer 114 eller læs mere om proceduren på Politiets hjemmeside for voldtægtsanmeldelse.

LAD VÆRE MED AT MØDES ALENE MED FOLK, DU IKKE KENDER

Hvis du har talt med nogen over en online dating side, Tinder dating eller en anden dating app, som du gerne vil mødes med, bør du aldrig mødes med dem alene eller på en privatadresse. Det er altid en god ide, at du har en forælder eller ven med, når du møder chatvennen for første gang. I bør også altid mødes et offentligt sted. Det kan være på en café, til en begivenhed i byen eller i et shoppingcenter.

Du kan også aftale med dine forældre eller din ven eller veninde, at du kan ringe til dem, hvis det viser sig, at din chatven ikke var den, som han eller hun udgav sig for – eller hvis der opstår andre problemer. Bed dem eventuelt om at opholde sig i nærheden, så de hurtigt kan komme frem, hvis der skulle opstå problemer.

Det er klogt at være venner på fx Facebook og at have talt i telefon sammen eller videochattet, før I mødes, så du kan være mere sikker på, at personen er den, de giver sig ud for at være. Det er altid en god sikkerhed at spørge om du må få personens telefonnummer og efternavn, hvis I ikke er venner på sociale medier, hvor du kan se efternavn osv.

LAD VÆRE MED AT GIVE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du kun har mødt folk kort tid i virkeligheden, eller hvis du kun har skrevet med dem gennem sociale medier eller netdating, bør du ikke udlevere dine personlige oplysninger såsom telefonnummer og adresse til dem. Det gør det alt for nemt for dem at finde dig eller kontakte dig, og det er meget ubehageligt, hvis de ikke har gode hensigter.

GEM SAMTALER SOM BEVISMATERIALE

Hvis du har skrevet med nogen på sms, Messenger eller lignende, og samtalen udvikler sig i en retning, som du ikke bryder dig om, er det en god ide, at du gemmer samtalen. På den måde kan du bevise at personen har forsøgt at begå et seksuelt overgreb, afpresning med nøgenfotos eller andre sexkrænkelser mod dig.

 • Tag fotos eller screenshots af de ubehagelige samtaler og trusler

 • Lad være med at slette talebeskeder, sms/mms samt telefonsvarerbeskeder.

 • Skriv eventuelt krænkerens navn og kontaktdetaljer ned i et dokument, samt datoer for hvornår krænkelser, samtaler og eventuelle møder har fundet sted.

Hvis sagen bliver meldt til politiet, kan de i mange tilfælde bruge samtalen som bevismateriale, hvis der er tale om kriminelle forhold. 

Ring til Politiet på telefonnummer 114 eller læs mere om proceduren for anmeldelse af seksuelle overgreb på Politiets hjemmeside for voldtægtsanmeldelse.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG TROR, AT ANDRE BLIVER UDSAT FOR OVERGREB?

Der er desværre mange børn og unge, der ikke fortæller nogen om det, hvis de er blevet udsat for overgreb. Det kan være for svært eller for skamfuldt at tale om, eller personen kan føle, at det blot vil gøre situationen mere ubehagelig eller besværlig for andre. Mange forældre, som har følt sig 100% sikre på, at deres børn ville tale med dem, hvis de blev udsat for seksuelle overgreb eller andre alvorlige situationer, er derfor blevet meget ulykkelige, når de pludselig finder ud af, hvad der er sket og at barnet intet har sagt. Det er derfor en meget fortvivlende situation at være forælder, søskende eller ven til en person, som har været udsat for overgreb, men holder det hemmeligt.

 

Det er din pligt som borger at anmelde et seksuelt overgreb såvel som seksuelle overgreb begået mod børn til politiet, straks du får kendskab til forbrydelsen. Hvis du som forælder, ven, lærer, nabo eller lignende har mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb, bør du tage din mistanke alvorligt. Men det er i høj grad problematisk at anklage nogen kun ud fra mistanke og uden at have beviser. Så hvad skal du så gøre?

DET SKAL DU GØRE SOM FORÆLDER

Hvis du har mistanke om, at dit eget barn eller en af dets venner er blevet udsat for overgreb, er du nødt til at gå videre med mistanken.

Skriv først de observationer ned, der har gjort, at du tror, at der er tale om et seksuelt overgreb. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn. De kan hjælpe dig med at få afklaret, om der kan være tale om et seksuelt overgreb, og hvad du så skal gøre.

Hvis du er fuldstændig sikker på, at der finder et seksuelt overgreb sted, for eksempel hvis du selv har set det, har fået direkte viden om det gennem fx billeder på sociale medier, eller barnet har fortalt det til dig, skal du ringe til Politiet på 114. Ved du, eller har du mistanke om, hvem det er, der står bag overgrebet, bør du ikke konfrontere vedkommende, men lade myndighederne tage sig af det.

Læs og følg Politiets vejledning til anmeldelse af overgreb mod børn på nettet, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du fx får viden om produktion/distribution af børneporno, seksuelle overgreb og voldtægt af børn eller prostitution af mindreårige.

NB: MEGET VIGTIGT VED HÆVNPORNO MOD MINDREÅRIGE OG ANDRE OVERGREB INDEHOLDENDE BILLEDMATERIALE AF MINDREÅRIGE:

I henhold til loven skal du undgå selv at downloade/gemme billeder af billeder eller video, hvor mindreårige har sex eller udsættes for seksuelle overgreb, da du i princippet kan blive straffet for besiddelse af strafbart materiale. Skriv i stedet eventuelle webadresser ned eller kontakt Politiet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere materialet.

DET SKAL DU GØRE SOM LÆRER ELLER PÆDAGOG

Som fagperson bør du også starte med at skrive dine observationer ned. Du bør derefter tale med din leder om det. I kan også kontakte Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn, hvis I er i tvivl. Ellers har kommunerne også forskellige pædagogiske konsulenter, som I kan sparre med om sagen. Det er muligt at holde barnet og familien anonym for kommunen, indtil I har fundet ud af, om det er berettiget, at I er mistænksomme.

Hvis I mistænker forældrene for at begå seksuelle overgreb, vil det I mange tilfælde være helt forfejlet at tale med dem om sagen. Men hvis I har mistanke om, at det er en anden person, er det en meget god ide at tage det op med forældrene.

Som fagpersoner har I en skærpet pligt til at indberette det, hvis I har mistanke om seksuelle overgreb.

DET SKAL DU GØRE SOM VEN ELLER VENINDE

Hvis du tror, at din ven eller veninde er blevet udsat for et seksuelt overgreb eller et kommet i problemer i forbindelse med online dating eller dating apps, er det en god ide at tale med ham eller hende om det. Hvis din ven fortæller om overgrebet, bør du stærkt overveje at fortælle det videre til dine forældre, hvis det, din ven fortæller, gør dig bekymret. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du chatte og ringe anonymt til en professionel hotline, som helt fortroligt giver dig råd om, hvad du skal gøre for at hjælpe din ven. 

Ring til Børnetelefonen, Sexlinien for Unge eller få rådgivning og læs mere på Red Barnets hjemmeside “Slet Det” om hævnporno og sextortion (dvs. at afpresse andre ved at true med at dele billeder og nøgenfotos).

Hvis din ven eller veninde betror sig til dig og fortæller at hun eller han har været udsat for et seksuelt overgreb, skal du sige det til en voksen, så der kan blive taget hånd om det. Seksuelle overgreb begået af en voksen mod en mindreårig er en forbrydelse, ligesom det er ulovligt at dele seksuelle billeder af mindreårige på nettet. Få derfor en lærer eller din mor eller far til at hjælpe dig med at gå videre med sagen, hvis din ven eller veninde ikke vil.

HVAD ER GROOMING?

Det kan være svært at forstå, hvorfor et barn eller en ung ikke fortæller om et seksuelt overgreb eller en voldtægt med det samme. Begrebet grooming dækker over det aspekt af overgrebet, hvor den, der begår overgrebet, etablerer en tillidsfuld relation mellem den selv og offeret. Grooming sker før, under og efter et seksuelt overgreb. Det handler dels for krænkeren om at komme tæt på barnet eller den unge og dels om at få offeret til selv at føle sig skyldig i overgrebene.

Grooming starter altid med, at krænkeren udvælger et offer. Det kan ske tilfældigt eller være noget, som krænkeren går målrettet efter. For eksempel på internettet ved hjælp af gratis dating sider, dating apps eller i en klub eller forening, hvor det er nemt at komme tæt på børn.

Krænkeren begynder at opbygge et venskab til barnet ved at være forstående, lyttende og omsorgsfuld. Mange ensomme børn og unge og dem, der mangler tryghed derhjemme, er derfor særligt udsatte i forhold til overgreb, fordi de gerne vil have, at der er nogle voksne, som lægger mærke til dem og holder af dem. Det kan krænkeren udnytte.

FRA VENSKAB TIL OVERGREB

Når venskabet er etableret, begynder krænkeren at lægge op til, at der skal ske noget mere mellem dem. Det kan være ved at vise pornografiske billeder med andre børn og unge for at overbevise barnet eller den unge om, at det er helt normalt, at børn og voksne har sex.

Groomingen under overgrebet går ud på at få barnet til at tro, at det gerne ville være med til det, og at det godt kan lide de seksuelle handlinger. Krænkeren kan også true med forskellige ting, fx at de begge kommer i fængsel, eller at barnets mor vil dø, hvis barnet fortæller om overgrebet til nogen.

Ofte groomer krænkeren også omgivelserne. Det kan være, hvis barnet viser tegn på at være blevet misbrugt. Så kan krænkeren bortforklare det over for andre voksne og forsøge at dække over barnets alarmerende adfærd ved at vise omsorg for barnet, mens andre er i nærheden. Det får krænkeren til at virke tillidsvækkende og omsorgsfuld for omgivelserne, så eventuelle mistanker manes til jorden.

DET SKAL DU GØRE, HVIS DU HAR VÆRET UDSAT FOR ET OVERGREB

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, er det altid vigtigt, at du fortæller nogen om det. Det kan være en ven, veninde, forælder, lærer eller din læge. Det er ofte svært at tale om, og det kan paradoksalt nok være rigtigt svært at tale med dem, der kender dig godt. Hvis du har meget svært ved at tale om det, kan det derfor være en god ide, at du først taler med nogle, du ikke kender – helt anonymt over telefon eller chat.

Ring anonymt og tal om det seksuelle overgreb med professionelle rådgivere:

 • Sexlinien for Unge eller Børnetelefonen, hvis du er i tvivl om din situation og hvad du skal gøre. Det er rigtigt gode hotlines, hvis du i første omgang bare har brug for at fortælle nogen om det du har oplevet og få gode råd til, hvad du skal gøre.

 • Red Barnet har hjemmesiden Slet Det, der kan hjælper dig, hvis du oplever at få delt private billeder og/eller nøgenfotos på nettet.

 • Ring til Livslinien.dk, hvis du overvejer at gøre skade på dig selv eller ikke føler, at du kan tale med nogen om det, der er sket.

Ved voldtægt, voldtægtsforsøg og andre fysiske seksuelle overfald:

Har du været udsat for voldtægt/voldtægtsforsøg eller er du i tvivl om det var voldtægt, så kontakt Centre for Voldtægtsofre – på hjemmesiden kan du finde forskellige kontaktoplysninger, rådgivning og ringe til et center, der ligger tæt på dig.

Der findes ti centre for voldtægt på hospitaler rundt om i Danmark, hvor du kan få hjælp. Her får du hjælp til de fysiske skader og psykologisk førstehjælp til de psykiske skader, som du har fået på grund af voldtægten. Hvis det er længe siden, at du er blevet voldtaget, og dine fysiske skader derfor er helet, kan du stadig henvende dig til dem for at få hjælp.

Anmeld voldtægt eller seksuelt overgreb til Politiet:

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller en voldtægt. De kan hjælpe dig med, hvad der videre skal ske. Læs mere om anmeldelse af voldtægt på Politiets hjemmeside.